Tom Holland's fan

上回发的图有bug,凭记忆画的,这回可能还有,希望大家提醒୧(๑•̀⌄•́๑)૭蟹蟹

自己都看不懂自己写的字了。。。你们能看到什么呢??

能全部填正确的是真爱粉

沉默寡言_______,口若悬河_______,手速达人_______,五官对称_______,单纯善良_______,腹黑鬼畜________,畏畏缩缩________,幸运之神________,暴躁粗鲁________,作息紊乱________,穷困潦倒________,荣耀大神________,天籁之音________,愚笨学渣________,刚正不阿________,长命百岁________。